Ofte stilte spørsmål 

Olje (Ofte stilte spørsmål)

Vil MDG legge ned oljebransjen i morgen?
MDG vil slutte å lete etter mer olje fra og med i dag, slik FN tydelig sier er nødvendig for å nå 1,5 graders målet, men vi ønsker ikke å legge ned all produksjon med en gang. Om verdens land skal klare å nå klimamålene vi har forpliktet oss til i Parisavtalen, vil produksjon av fossilenergi bli ulønnsomt når etterspørselen faller, i tillegg til de økonomiske kostnadene av klimaendringer. Derfor vil vi sammen med arbeidstakerorganisasjoner, næringslivet, forskere og myndigheter sette ned en oljesluttkommisjon for å planlegge en kontrollert og gjennomtenkt utfasing av næringen slik at vi kan omstille oss på en forutsigbar måte og skape nye, grønne arbeidsplasser som kan vare i generasjoner fremover. Les mer om MDG sin plan for utfasing av oljen her.

Burde ikke land med kull og dårligere oljeproduksjon endre seg først?
Klimakrisa kjenner ingen grenser, og poenget med Parisavtalen vi har forpliktet oss til er at alle land skal ta sitt ansvar for å kutte sine utslipp. Norge skal også være med på dugnaden, og det mener vi er den mest rettferdige måten å møte utfordringene på. Utfordringene vi står overfor krever at vi ikke kan vente på at noen andre begynner før vi tar vårt ansvar, og Norge er et land med unike økonomiske og teknologiske forutsetninger til å bli et internasjonalt forbilde i kampen mot klimaendringene. Har ikke Norge råd til å endre seg, så er det få andre land som har det også. Nylig har også FN bedt alle verdens land slutte å lete etter mer olje, og Norge er ikke et unntak. Les mer om hvordan vi vil jobbe for å sikre bærekraftig utvikling internasjonalt.

Vil MDG bruke alle oljepengene på klimahandling?
Pengene fra Oljefondet som Norge bruker i statsbudsjettet er ikke det samme som Norges oljeinntekter. De rene oljeinntektene er i år forventet å være omlag 10% av statens samlede inntekter. Disse oljeinntektene settes inn i oljefondet. Oljefondet forvaltes og investeres slik at det gir avkastning. I statsbudsjettet kan man bruke av oljefondet og målet er å bruke mindre enn verdiutviklingen til fondet slik at det fortsetter å vokse. Delen av statsbudsjettet som kommer fra oljefondet omtales ofte som overføringer fra oljefondet. MDG har laget et alternativt statsbudsjett som er litt større enn regjeringens statsbudsjett, men vårt budsjett og program bruker ikke opp oljefondets penger på klimatiltak. Det alternative statsbudsjettet til MDG ligger her, under partiprogrammet.

Hva skal vi jobbe med uten oljejobbene?
Statistisk sentralbyrå anslo i 2020 at i underkant av 150.000 personer jobbet direkte eller indirekte med olje og gass i 2018. Dette tallet inkluderer både sysselsatte i oljeselskapene, direkte vare- og tjenesteleverandører, stillinger i offentlig, kommunal og sivil statlig forvaltning samt næringer som kun indirekte leverer varer og tjenester til olje- og gassindustrien men som ikke er spesialisert mot olje og gass.. De fleste nordmenn jobber derfor allerede i andre næringer enn oljen, og antall arbeidsplasser i næringen har sunket de siste årene. MDG mener at i en fremtid hvor etterspørselen etter olje vil synke, er det klokt å få flere bein å stå på, og bygge opp grønne næringer som kan vare lenge. MDG vil gjøre Norge verdensledende på flytende havvind som vi både kan utvikle i Nordsjøen og eksportere til resten av verden. I tillegg vil vi satse på grønn skipsfart, fangst og lagring av karbondioksid og andre næringer som kan kutte utslipp og samtidig skape jobber. Norge kan faktisk bli verdens første utslippsfrie sjøfartsnasjon. Vi trenger ikke se lengre enn til land som Sverige og Finland som klarer å ha høy levestandard helt uten produksjon av fossil energi - og vi mener Norge ikke trenger å være noe dårligere her. Les mer om hva som skjer når Norge må slutte med olje.

Hva vil MDG gjøre med olje som ikke forbrennes og blant annet blir til plast?
Alt som kan lages av olje, kan i prinsippet lages av fornybare råvarer. MDGs politikk baserer seg på at vi skal kutte i forbruket vårt, inkludert oljeproduksjon og oljebaserte produkter. Produkter som produseres skal ha lengre levetid og repareres heller enn å byttes ut, plast skal resirkuleres og for en del produkter kan plast byttes ut med andre råvarer. På denne måten vil behovet vårt for oljebaserte produkter minske, og den siste rest av oljeproduksjonen må reserveres til produkter hvor det ikke finnes andre alternativer. Les mer om vår politikk for lavere og smartere forbruk.

Hva mener MDG om tema 2?

Spørsmål?
Svar.

Spørsmål?
Svar.